Hướng dẫn cài đặt CSI SAP2000 21.1.0 Build 1543

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm và thoát

2 – Chạy “sap2000_v21_kg.exe” với quyền “Run as admin” và tạo một tệp (lservrc)

3 – Sao chép cả 2 File (lservrc) vừa tạo được và File Crack “SentinelRMSCore.dll” vào mục cài đặt phần mềm và thư mục License trong mục cài đặt. Mặc định:(vì mình sử dụng HĐH 64bit nên đường dẫn mặc đinh sẽ là):

C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21\

C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21\CSi\Licensing\

4 – Chặn phần mềm bằng Firewall (rất quan trọng, nếu không chương trình sẽ không mở lên được)

5 – Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *