Khóa học Plaxis 2D

Buổi Nội dung giảng dạy Mục đích
1Giới thiệu về phần mềm Plaxis và ứng dụng trong lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng
Kiến thức tổng quan về Địa chất – Cơ học đất
Bài toán móng đơn
Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn.
Giới thiệu Plaxis
Ôn lại một số kiến thức cơ học đất, thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường: thí nghiệm 3 trục UU, CU, CU.
Thí nghiệm hiện trường cắt cánh VST, SPT, CPT
Làm quen chương trình Plaxis 2D
2Giới thiệu tổng quan về biện pháp thi công tầng hầm
Thực hành mô phỏng trình tự thi công tầng hầm Semi – Topdown cho một dự án thực tế        
Tổng thể biện pháp thi công tầng hầm, bottom-up, top-down, semi topdown.
Các loại tường chắn, hệ giằng.
Quy trình thiết lập tính toán thiết kế biện pháp thi công tầng hầm
Làm quen với việc mô phỏng plaxis, giới thiệu các loại phần tử kết cấu (plate, anchor, fixed-end anchor)
Cách xuất kết quả tính toán, nhận xét, đánh giá kết quả tính toán
3+4+5Các loại phân tích ứng xử của đất
Mô hình đất Mohr-Coulomb, Hardening soil
Cách xác định thông số đầu vào mô hình đất: E50, Eoed, Eur, Pref, m
Cách xác định thông số đầu vào của kết cấu chắn giữ: EI. EI, L, Lspacing
Phân tích ứng xử drained, undrained và non-porous
Tổng quan về mô hình đất: Mohr-Coulomb, Hardening soil
Cách xác định các thông số E50, Eoed, Eur, Pref, m từ thí nghiệm 3 trục CU, CD.
Thí nghiệm nén cố kết OED
Giới thiệu 1 số tương quan kinh nghiệm dựa trên thí nghiệm hiện trường SPT, VST, CPT
Thực hành ví dụ trên hồ sơ địa chất thực tế
Xác định độ cứng AE, EI của các loại tường chắn.
Độ cứng AE của hệ giằng.
6+7Thực hành thiết kế biện pháp thi công theo phương pháp đào mở Bottom-up Xác định thông số đầu vào từ hồ sơ địa chất cho mô hình Plaxis
Lựa chọn loại tường chắn, hệ giằng chống và phương án bố tường chắn và hệ giằng.
Thiết lập mặt cắt thi công và trình tự thi công đào đất.
Mô hình các giai đoạn thi công hố đào sâu bằng Plaxis 2D
Kiểm tra khả năng chịu lực thanh chống bằng mô hình etabs
8+9 Thực hành thiết kế biện pháp thi công theo phương pháp đào mở Semi-Topdown   Xác định thông số đầu vào từ hồ sơ địa chất cho mô hình Plaxis
Lựa chọn loại tường chắn, phương án bố trí lỗ mở thi công, kingpost
Thiết lập mặt cắt thi công và trình tự thi công đào đất.
Mô hình các giai đoạn thi công hố đào sâu bằng Plaxis 2D
Kiểm tra khả năng chịu lực sàn hầm bằng mô hình etabs
10 Công tác quan trắc trong thi công tầng hầm
Tổng kết hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, giải đáp thắc mắc học viên
Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế
Tầm quan trọng của công tác quan trắc, một số nguyên tắc cơ bản bố trí quan trắc
Hệ thống lại kiến thức đã học
Chia sẽ kinh nghiệm thiết kế, nghiên cứu, ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *