Skip to content

CEM Education

Cách tính điểm trung bình tích lũy Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Số tín chỉ tích lũy (Số TCTL)

Số TCTL là tổng số tín chỉ của tất cả các môn học đã đạt kể từ đầu khóa học đến thời điểm tính, thuộc hoặc không thuộc CTĐT (của khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học), kể cả các môn học được bảo lưu/chuyển điểm và các môn được điểm MT (điểm miễn), điểm DT (điểm đạt), mỗi mã số môn học chỉ được tính tối đa một lần.

Số tín chỉ tích lũy ngành (Số TCTLN)

Số TCTLN được tính tương tự số tín chỉ tích lũy nhưng chỉ xét các môn học thuộc CTĐT (của khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học).

Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL)

Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) là điểm trung bình của tất cả các môn học kể từ đầu khóa học đến thời điểm tính, thuộc hoặc không thuộc CTĐT khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học, kể cả các điểm bảo lưu/chuyển điểm, mỗi mã số môn học chỉ được tính tối đa một lần theo công thức sau và làm tròn đến 0,01:

Các lưu ý khi tính ĐTBTL:

– Các điểm CT (cấm thi), điểm VT (vắng thi) và điểm KD (không đạt) được tính như điểm 0

– Các điểm chữ đặc biệt khác, kể cả điểm MT (miễn thi) không tính vào ĐTBTL

– Trường hợp một môn học (tính theo mã số môn học) có nhiều lần học thì tính theo lần học có điểm cao nhất (nếu các lần học có điểm MT và điểm đạt thì tính theo lần học có điểm đạt cao nhất; nếu các lần học có điểm MT và điểm không đạt thì tính theo lần học có điểm MT)

– Đối với môn tự chọn, ĐTBTL được tính từ điểm cao nhất của số tín chỉ quy định trong nhóm các môn tự chọn.

Điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTLN)

ĐTBTLN được tính tương tự ĐTBTL nhưng chỉ xét các môn học thuộc CTĐT (của khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *